Mejla oss

0707-397018

Om oss

Trollebo Assistans startades 2003 av Anders Olofsson och Johanna Arndt och det är vi som fortfarande driver företaget. Vi började vår verksamhet till följd av att vi sökt efter assistansanordnare som kunde erbjuda utbildning till de personliga assistenter som arbetade med  vår dotter. Intresset var svalt från de assistansanordnare vi anlitade tidigare och även andra som vi vände oss till.  Behovet av kunskap för de personliga assistenterna gällande den funktionsnedsättningen vår dotter har ansågs inte vara viktigt. Därför bestämde vi oss för att starta ett bolag grundat på de önskemål och krav vi själva ställde för god och säker assistans. Vår erfarenhet av assistansuppdraget och arbetet som personliga assistenter sträcker sig över två decennier.

Hem

Personlig assistans - det här brinner vi för

Alla människor har rätt till ett värdigt och innehållsrikt  liv och ska ges delaktighet i samhället. Med engagemang och kunskap vill vi verka för god livskvalitet för den assistansberättigade. Trygghet och integritet ska garanteras i alla situationer, vare sig det gäller delaktighet i samhället eller i det privata livet där de personliga preferenserna råder.  God assistans bygger på gott bemötande från personal och ingående förståelse och kunskap om funktionsnedsättningen. För oss är det viktigt att gemenskap och glädje råder i assistanssituationen.

Vi arbetar för att skapa förståelse kring autismspektrumtillstånd och de möjligheter samt problematik målgruppen möter i dagligt liv. Därför vet vi att den personliga assistansen måste ges utifrån individuella behov och förutsättningar.

Hem

Det här gör vi och är vårt mål

Vi vill ge trygg och bra personlig assistans och service utifrån den enskildes individuella önskan och unika assistanssituation. Det gör vi genom att:

  • Garantera den enskilde inflytande och självbestämmande över assistansen och de olika assistanssituationerna.

  • Att vara lyhörda och flexibla för den assistansberättigade och försöka förstå tillvaron utifrån den assistansberättigades perspektiv.

  • Verka för den assistansberättigades personliga integritet.

  • Tillgodose omsorg och aktiviteter utifrån den enskildes önskan, möjlighet och villkor.

  • Den enskilde erhåller ett genuint, inkännande bemötande med god omvårdnad och kompensera funktionsnedsättningen.

  • Hålla hög kunskapsnivå om funktionsnedsättningen. Vår personal får kontinuerlig extern professionell handledning och fortbildning för att på bästa sätt kunna möta kundens behov.

  • Fånga upp kunskap och erfarenheter från anhöriga eller företrädare med god kännedom om den enskilde.

  • Hålla kontinuitet i personalgruppen.

Hem

Värdegrund

Varje individ är unik och skall respekteras jämlikt. Därför ska assistans i varje situation ges utifrån individuella förutsättningar samt de behov som föreligger hos den assistansberättigade. Du som kund står alltid i centrum och därför är självbestämmande  och inflytande över assistansens utformning självklarheter i vår verksamhet. När uppdraget gäller att kompensera en intellektuell funktionsnedsättning ställs det ytterligare krav på samtliga i assistanssituationen. Med ödmjuk inställning inser vi att vi aldrig blir fullärda och vi strävar ständigt efter att bli bättre och vara en lärande organisation.

Hem

Kvalitet

Med kunskap, förståelse och lyhördhet gentemot den assistansberättigade vill vi verka för den enskildes inflytande och självbestämmande över assistansen och dess utformning. Den enskildes mål, möjligheter och önskemål, vilket stöd och hjälp som behövs och på vilket är grundläggande i arbetet.

Vårt systematiska kvalitetsarbete utgår från Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd. Med våra interna kontroller dokumenterar, analyserar och följer vi upp avvikelser, synpunkter och klagomål. Identifiering av risker, riskanalyser och säkerhetsrutiner, uppföljning och utvärderingar är andra delar i kvalitetsarbetet som vi kontinuerligt arbetar med.

I vårt kvalitetsarbete uppnå och genomföra förändringar som leder till förbättringar för att skapa trygga och säkra assistanssituationer.

Att erbjuda utbildning och handledning för personliga assistenter samt kontakt med anhöriga eller företrädare och arbetslagsträffar är viktiga delar i assistansarbetet för arbetstagaren och bidrar till att vi bättre.

Hem

Trollebo Assistans